Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 21

What is the base form of these verbs?

 
1-7      3        6 
    8         
     
9    2  10           
  5   
  4  11         
       
12                   
   
 
  Q 1: rived  
  Q 2: throve  
  Q 3: held  
  Q 4: bust  
  Q 5: span  
  Q 6: mistold  
  Q 7: rethought  
  Q 8: chid  
  Q 9: bet  
  Q 10: drank  
  Q 11: spelt  
  Q 12: oversprang  
Question 1: rived - 4 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.