Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Body Parts 
1-8      9   
   
  2      10   
     
    3      11 
4-12         
   
  5  13     
6         
7         
 
  Q 1: We chew with these.  
  Q 2: Where the legs bend.  
  Q 3: We hear with these.  
  Q 4: We walk on these.  
  Q 5: Used for picking things up.  
  Q 6: We smell with this.  
  Q 7: The baby sucked his ___.  
  Q 8: The upper part of the leg.  
  Q 9: We taste with this.  
  Q 10: We see with these.  
  Q 11: This covers the body.  
  Q 12: We kiss with these.  
  Q 13: Attached to the shoulder.  
Question 1: We chew with these. - 5 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.