Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Opposite - Adjectives 
5  1-6       
    7 
8       
       
  2           
     
3         
   
4         
 
 
  Q 1: hard-working  
  Q 2: drunk  
  Q 3: fat  
  Q 4: coward  
  Q 5: shy  
  Q 6: small  
  Q 7: modest  
  Q 8: sharp  
Question 1: hard-working - 4 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.