Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#310: Penny pincher, Penny-wise, Pretty pennyBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Penny, P-E-N-N-Y, nghĩa là đồng xu.  Đối với quý vị nào đã biết các thành ngữ này thì  đây cũng là một dịp để quý vị ôn lại.  Bây giờ chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Penny Pincher";, Penny Pincher.

TEXT: (TRANG):  Penny Pincher có một từ mới là Pincher, động từ  To Pinch, P-I-N-C-H, nghĩa  là bóp chặt. Thường thì một Penny, tức là một đồng xu không mua được gì nhiều.  Thế mà có những người còn muốn bóp chăït đồng xu để  dùng cho hết giá trị của nó.  Người mình gọi  đó là một con nguời keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, như quý vị thấy trong thí dụ sau  đây.

VOICE: (PAULINE):  That old man I was talking to retired with 20 million dollars in the bank.  But he is such a penny pincher that he still buys his clothes second hand and  drives a car he bought 20 years ago.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Ông cụ già  mà tôi tiếp chuyện đã về hưu với 20 triệu đôla trong ngân hàng.  Nhưng  ông cụ  là một nguời keo kiệt đến độ cụ ấy vẫn còn mua quần áo cũ để mặc và lái một chiếc xe hơi mà cụ ấy mua cách   đây 20 năm.

Có một vài từ mới mà ta cần biết là: Million, M-I-L-L-I-O-N là một triệu, và Secondhand, đánh vần là S-E-C-O-N-D và H-A-N-D là đồ cũ hay đã dùng rồi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  That old man I was talking to retired with 20 million dollars in the bank.  But he is such a penny pincher that he still buys his clothes second hand and  drives a car he bought 20 years ago.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo  đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE):  The second idiom is “Penny-Wise”,  “Penny-Wise”.

TEXT: (TRANG): Penny-Wise có một từ mới là Wise, W-I-S-E là khôn ngoan. Vì thế Penny wise được dùng để chỉ một nguời cẩn thận trong khi sử dụng những số tiền nho nhỏ. Tuy nhiên, thường thì thành ngữ này có ý ám chỉ là người đó chỉ khôn ngoan về những gì nhỏ nhặt mà lại dại dột trong những vấn  đề quan trọng. Nguời Mỹ gọi đó là Penny-wise, Pound-foolish.  Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE):  Our boss is penny-wise: He makes sure that we don’t throw away rubber bands and paper clips.  But he’s not so good when it comes to  big things like buying the best computer system.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Ông xếp chúng tôi là một người  sử dụng  đồng tiền rất cẩn thận. Ông ấy muốn chúng tôi đừøng phí phạm  dây cao su và  kẹp giấy. Nhưng ông ấy lại không cẩn thận gì cả khi cần phải mua những món đắt tiền như một hệ thống máy điện toán tốt nhất.

Một vài từ mới là: Rubber Band, R-U-B-B-E-R và B-A-N-D là dây cao su hay dây thun, và Paper Clip, đánh vần là P-A-P-E-R và C-L-I-P là cái kẹp giấy.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  Our boss is penny-wise: He makes sure that we don’t throw away rubber bands and paper clips.  But he’s not so good when it comes to  big things like buying the best computer system.

TEXT: (TRANG): Và sau  đây  là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE):  The third idiom is “A Pretty Penny”,  “A Pretty Penny”.

TEXT: (TRANG):  Nguời Mỹ dùng thành ngữ Pretty Penny không phải để chỉ một đồng xu đẹp mà là một số tiền khá lớn, như trong thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE):  Have you seen the new car our neighbors bought this week ?  It’s a Mercedes, and I’ll bet it cost a pretty penny.  I would guess at least 45,000 dollars.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Bạn có thấy chiếc xe ôtô mới mà nguời láng giềng của chúng ta mới mua tuần này hay không?  Đó là một chiếc xe Mercedes, và tôi đánh cuộcvới bạn là nó rất đắt tiền. Tôi đoán giá của nó ít nhất cũng là 45,000 đôla.

Có hai từ mới là: Bet, B-E-T nghĩa là đánh cá, đánh cuộc, và Guess,  đánh vần là G-U-E-S-S nghĩa là  tiên đoán.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  Have you seen the new car our neighbors bought this week ?  It’s a Mercedes, and I’ll bet it cost a pretty penny.  I would guess at least 45,000 dollars.

TEXT: (TRANG):  Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.  Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới . Một là Penny Pincher là người keo kiệt, hai là Penny-wise là nguời cẩn thận với  những món tiền nhỏ mà không khôn ngoan đối với những món tiền lớn, và ba là A Pretty Penny là một số tiền lớn, hay một món hàng tốn kém.  Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

 


Source: http://www.voanews.com
Views: 4853   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.