Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 120 - Anh Ngữ sinh động bài 120Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là Chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 120;  Phạm Văn xin kính chào  quí vị thính giả. Mở  đầu bài  học là  phần Man on the Street, trong đó Ken Moss phỏng vấn một nhà thơ tí hon, tên là Ella Schoeffer Wolf, 9 tuổi.

Ðầu đề cuộc thi thơ là “River of Words.” (Sông Chữ), và  Ella được giải thưởng là một cuộc đi thăm Washington, D.C. To win/won/won=thắng.  A poem=bài thơ; a poet=nhà thơ,  thi sĩ;  poetry=thơ; a poetry contest=cuộc thi thơ. Ôn lại, pollution=ô nhiễm; to pollute=làm ô nhiễm. I want people to love fish=em muốn  người ta yêu  cá. Because people pollute the water that fish live in, and then the fish die.=vì người ta làm ô nhiễm nước  nơi  cá  sinh sống, và  rồi cá chết. To choose/chose/chosen=chọn.
 
I think if people love fish, then maybe they won’t pollute the oceans and rivers.=em  nghĩ nếu người  ta yêu cá, thì có thể họ sẽ không làm ô nhiễm biển và sông. 
 
 CUT 1

 Man on the Street: Girl Poet (nữ thi sĩ tí hon)
 
 Larry: Man on the Street
 
 I wrote a poem for a poetry contest.  Tôi làm một bài thơ dự cuộc thi thơ.
 
 UPBEAT MUSIC
 
Kent: This is Kent Moss, the New Dynamic English Man on the Street.
 
  I’m standing outside the Natural History Museum.
 
  With me is Ella Schoeffer Wolf, who is nine years old.
 
  Ella, tell us why you’re here.
 
 Ella: Well... I wrote a poem for a poetry contest.
 
  The contest was called “River of Words.”
 
  And I won a trip to Washington, D.C.
 
 Kent: And what was your poem about?
 
 Ella: Fish.
 
 Kent: Fish.
 
  Now, why did you write about fish?
 
 Ella: Well... we had to write about something in nature, you know, like the ocean, or rain, or animals.
 
  So I chose fish, because I want people to love fish.
 
 Kent: You want people to love fish?
 
 Ella: Yes, because people pollute the water that fish live in, and then the fish die.
 
  I think if people love fish, then maybe they won’t pollute the oceans and rivers.
 
 Kent: I hope you’re right, Ella.
 
  Well, it’s been very nice talking with you.
 
  Good luck in the future!
 
 Ella: Thank you.
 
 MUSIC

 NDE Closing
 
 Larry:  A Question for You
 
 
 Max: Now here’s a question for you.
 
 Larry: Listen for the bell, then say your answer.
 
 
 Max: Are you interested in dinosaurs?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Max: OK.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese  Explanation

Trong  phần tới, Elizabeth nói về thính giả gửi điện thư vào đài phát thanh. Footsteps=tiếng bước chân. Radio show=chương trình trên đài phát thanh. E mail=điện thư; to e mail=gửi bằng điện thư. [E mail, viết tắt từ chữ Electronic mail, dùng như danh từ và động từ.]
 Keep in touch=duy trì liên lạc. Give it a try=thử xem có được không. A try=an attempt=thử xem.
 
 Cut 2

 Story Interlude:  Talking about e-mail
 
 Larry: OK... and we’re off the air.
 
 SFX: Door opening, footsteps.
 
 Kathy: You know, I really like it when our listeners send us e-mail.
 
 Max: Yes, it’s great.
 
 Eliz: I love e-mail too.
 
 Kathy: Hi, Elizabeth.  So do you use e-mail in your radio show, too?
 
 Eliz: Oh yes, I couldn’t do my show without e-mail.
 
 Max: Do you use e mail at home, Elizabeth?
 
 Eliz: Yes, I do.  I keep in touch with all my friends that way.
 
  Boris and I send e-mail to each other all the time.
 
  Even my mother.
 
 Kathy: Your mother uses e-mail?
 
 Eliz: Oh yes, she decided one day that she wanted to give it a try.
 
  Now she e-mails me almost every day.
 
 Kathy: That’s great that you can stay in touch that way.
 
 Eliz: Well, excuse me.  It’s time for my show.
 
 Larry: Alright. Quiet please. Music...

 Vietnamese Explanation

 Trong phần Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp, tựa đề là “Keeping in Touch, Part 2’’ ‘‘Duy trì liên lạc, Phần 2,” ta nghe nói về dự tính tương lai  This program focuses on Taking about the future. Ta nghe câu chuyện giữa  ông Blake và ông Epstein.  Nhớ lại là bà Graham đã bác đề nghị mua người máy điện  tử của ông Blake, và trước khi từ giã, Ông Epstein và Ông Blake hứa sẽ duy trì liên lạc với nhau [keep in touch, hay stay in touch.] . Quite a bit= a lot=nhiều.

 Prospective=có thể thành tựu. Prospective customers=khách hàng có thể giao dịch thương mại về sau.

 Cut 3

 FIB Opening
 
  Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore.  Welcome to Functioning in Business!
 
 MUSIC
 
 Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
 
  Today’s unit is “Keeping in Touch, Part 2.”
 
    This program focuses on Talking about the future.
 
 MUSIC
 
 Interview: Blake and Epstein Parting
 
 Larry: Interview
 
  Epstein discusses his final meeting with Mr. Blake.
 
 
 Eliz: Today, we are talking again to Mike Epstein from his San Jose office.
 
 SFX:  Phone beep
 
 Eliz: Hello again, Mr. Epstein.
 
 Epstein:  Hello.
 
 Eliz: Today, we’re listening to your conversation with Mr. Blake.
 
  It took place after Ms. Graham rejected Mr. Blake’s proposal.
 
 Epstein: Oh, yes.  I remember that we were both a little sad.
 
 Eliz: Yes, and you talked quite a bit about the future.
 
 Epstein: That’s right!  We wanted to stay in touch.
 
 Eliz: Let’s listen to that conversation.
 
 MUSIC

 Vietnamese  Explanation

 Trong phần tới, ta nghe mẩu đàm thoại giữa ông Epstein và ông Blake trước khi họ từ giã. Plans=Dự tính sẽ làm. I  certainly wish you the best of luck=tôi chúc ông nhiều may mắn. In the future,  we never know what’s going to happen.=trong tương lai, chúng ta không biết chuyện gì sẽ  xẩy ra.  Ðể tả Tương lai gần, ta dùng BE+verb ing. Tomorrow I’m flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.=xế trưa mai tôi sẽ đi máy bay tới New York để gặp vài người có thể là thân chủ tương lai.
 
 Cut 4

 Dialog: FIB Dialog,
 
 Larry: Dialog
 
 Epstein: So listen, what are your plans from here?
 
 Blake: Well, tomorrow I’m flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
 
 Epstein: I certainly wish you the best of luck out there.
 
 Blake: Thank you.
 
 Epstein: Also, I’d like to ask if you could just keep in touch later.
 
  I’m very interested to know what happens.
 
  In the future, we never know what’s going to happen.
 
  But it may be possible for us to work together.
 
 Blake: Okay.  I certainly will, Mike.
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

 Trong  phần Variations, ta  tập dùng hai câu diễn tả cùng một ý.  Thí dụ, Bạn dự tính sẽ làm gì? Có thể nói hai cách là What are your plans from here? Hay là,  What are you going to do next?

 Cut 5

 Language Focus: Variations
 
 Larry: Variations. 
 
  Listen to these variations. 
 
 Eliz: What are your plans from here?
 
 Larry: What are you going to do next?
 
 (pause)
 
 Eliz: I wish you the best of luck.
 
 Larry: Best of luck to you.
 
 (pause)
 
 Eliz: I’d like to ask if you could keep in touch.
 
 Larry: I’d appreciate it if you could keep in touch.
 
 (pause)
 
 Eliz: I’m very interested to know what happens.
 
 Larry: I’d like to know what happens.
 
 (pause)
 
 Eliz: It may be possible for us to work together.
 
 Larry: We may be able to work together.
 
 (pause)
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

 International Robotics=tên hãng chế tạo người máy điện tử của ông Blake. A view=tầm nhìn,  tầm mắt   Take a long range view=biết nhìn xa, có viễn kiến. Long range=dài hạn. Range=tầm, phạm vi. Excellent technology=kỹ thuật tuyệt hảo. As many friends as possible=càng nhiều bạn càng tốt.

 Cut 6

 Interview:
 
 Larry: Interview
 
 Eliz: Mr. Epstein, why did you want to keep in touch with Mr. Blake?
 
 Epstein: Well, I knew that International Robotics had excellent technology.
 
  And I knew we might want to buy from them in the future.
 
 Eliz: So you’re taking a long range view into the future.
 
 Epstein: Yes, you never know where you’ll be in the future.
 
  So it helps to have as many friends as possible.
 
  Most of all, I like Charles, and I hope to work with him someday.
 
 Eliz: Thank you very much for talking to us today.
 
 Epstein: It was my pleasure.
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 120 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6621   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.