Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 80 - Anh Ngữ sinh động bài 80Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 80. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là I Work With Small Children=tôi làm việc với các em nhỏ. Bài học hôm nay cũng chú trọng vào những mệnh-đề phụ dùng với chữ “when” và “câu hỏi láy” tức là nhóm chữ “có phải không?” ở cuối câu, tiếng Anh gọi là tag questions.

This lesson focuses on clauses with When and on tag questions. Bài học cũng học về tên của các phần cơ-thể. It also introduces the names of parts of the body. Thí dụ về tag questions: She works in a hospital, doesn’t she? Cô ấy làm trong bệnh viện, phải không? Mở đầu bài học, ta nghe Kathy phỏng vấn Sara Scott, bác sĩ nhi đồng (nhi khoa).

MUSIC

Cut 1

New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is I Work With Small Children.

This lesson focuses on clauses with When and on tag questions.

It also introduces the names of parts of the body.

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?
Kathy: Just fine. And you?
Max: I’m doing great.
Max: Who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is Sara Scott.
Max: And what are we going to talk about?
Kathy: We’re going to talk about her work.
Max: She works in a hospital, doesn’t she?
Kathy: Yes, she does. She’s a doctor.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại. Để ý đến hình thức của động từ ở ngôi thứ ba số ít như “works”, “lives” ở mệnh-đề chính và “doesn’t she?” ở câu hỏi láy tag question.

Cut 2

Language Focus. Phrasal repetition.

Larry: Listen and repeat.
Max: Sara’s a doctor. (pause for repeat)
Kathy: She works in a hospital, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she does. (pause for repeat)
Max: Sara lives in Chicago. (pause for repeat)
Kathy: She lives with her sister, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she does. (pause for repeat)
Max: She works very hard. (pause for repeat)
Kathy: She likes her work, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she does. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại những câu láy lại “có phải không.” Nhận xét: nếu câu chính dùng động-từ thường ở ngôi thứ ba số ít, thì hiện tại, như works trong câu “She works in a hospital,” thì trong tag-question dùng động từ do ở ngôi thứ ba số ít, thì hiện tại, và ở thể nghi-vấn phủ định, tức là “doesn’t she?” tức là She works in a hospital, doesn’t she? Nếu động từ ở câu chính là động từ “be” như câu “She’s a doctor” thì ở tag question, dùng động-từ “be” và ở thể nghi vấn phủ định, nghĩa là “isn’t she?” Như trong câu, She’s a doctor, isn’t she?
Xin nghe những câu trong phần tới. Sara talks about her life in Chicago.=Sara nói về cuộc sống của cô ở Chicago.
Her parents also live in Chicago.=Cha mẹ cô cũng sống ở Chicago.
A nurse=y-tá;
a clinic=phòng mạch.
It’s very windy in Chicago, isn’t it?=Có nhiều gió ở Chicago, phải không?
They call Chicago the Windy City=họ gọi thành phố Chicago là Thành Phố Nhiều Gió.

Cut 3

Interview: Sara Scott

Larry: Interview
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Doctor Sara Scott. Welcome back, Sara.
Sara: Nice to see you again.
Kathy: How’s your sister?
Sara: My sister Chris? Oh, she’s fine. She’s back home in Chicago.
Kathy: Do you like living in Chicago?
Sara: Yes, but I don’t like the weather. It’s very cold in the winter. And we get lots of snow.
Kathy: It’s very windy in Chicago, isn’t it?
Sara: Yes, it is. They call Chicago the Windy City.
Kathy: Why do you stay in Chicago?
Sara: Well, my parents live here.
Kathy: Oh, what do they do?
Sara: My father is retired. My mother is a nurse. She works in a small clinic.
Kathy: Thank you, Sara. Our guest is Sara Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại những câu có dùng tag questions, có phải không. Nhận xét là ở phần sắp tới, nếu mệnh đề chính có dùng “is” thì ở tag question dùng isn’t he hay isn’t she tùy theo chủ từ là nam nay nữ. Sara’s father is retired, isn’t he? Sara’s sister is a teacher, isn’t she?

Cut 4

Language Focus. Repeat with a Beat.

Larry: Listen and repeat.
Max: Sara is a doctor, isn’t she? (pause for repeat)
Kathy: Yes, she is. (pause for repeat)
Max: Sara’s mother is a nurse, isn’t she? (pause for repeat)
Kathy: Yes, she is. (pause for repeat)
Max: Sara’s father is retired, isn’t he? (pause for repeat)
Kathy: Yes, he is. (pause for repeat)
Max: Sara’s sister is a teacher, isn’t she? (pause for repeat)
Kathy: No, she isn’t. She’s a dancer. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Sara nói về việc làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Sara talks about her work as a doctor in a large hospital.
A medical problem=bịnh.
A hearing problem=nghe không rõ.
Ears=tai;
eyes=mắt.
Most children learn to read when they are five or six=phần đông các em nhỏ học đọc khi các em lên 5 hay 6.
When they can’t hear very well, they have trouble reading=khi chúng không nghe rõ, thì chúng gặp trở ngại về đọc.
Nghe lại thí dụ có tag question: You work in hospital, don’t you? Bạn làm việc ở bệnh viện, phải không?

Cut 5

Interview 2: Sara Scott

Larry: Interview
Kathy: We’re back with our guest, Sara Scott. You work in a hospital, don’t you?
Sara: That’s right. I work mostly with children.
Kathy: With children?
Sara: Yes, children with medical problems.
Kathy: Can you give us an example?
Sara: Certainly. Most children learn to read when they are five or six. But some don’t. Sometimes they have problems with their eyes or their ears.
Kathy: With their ears?
Sara: Yes. Sometimes they have a hearing problem. Something is wrong with their ears, and they can’t hear very well. And when children can’t hear very well, they have trouble reading.
Kathy: So you help these children. Very interesting work!
Our guest is Doctor Sara Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy phỏng vấn bác sĩ Sara Scott, làm việc với các trẻ em.
Children with medical problems=trẻ em bị bịnh.
Something is wrong with their ears, and they can’t hear very well.=Tai của các em làm sao nên các em nghe không rõ.
Something is wrong (with)=có gì trở ngại, trục trặc.

Cut 6

Language Focus. Listen with Music.

Larry: Listen and repeat.
Max: When they are five or six years old (pause for repeat)
Max: Most children learn to read when they are five or six years old. (pause for repeat)
Max: When do most children learn to read? (pause for repeat)
Max: Most children learn to read when they are five or six years old. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation 

Trong phần điện thư sắp tới, quí vị tập nói câu dài. 

Sara talks about her work with older people=Sara nói về công việc của cô với những người lớn tuổi, già.
Legs=chân.
Do you ever work with older people?=Có bao giờ bác sĩ chữa trị người già không?
When people get older, they often have problems with their eyes or ears=khi người ta già, người ta thường nhìn kém hay nghe không rõ.

Cut 7

E-mail

Larry: E-mail Kathy: Welcome back. It’s time to check our e-mail. We have an e-mail from Sam in Las Vegas. His question is: Do you ever work with older people?
Sara: Yes, I do. When people get older, they often have problems with their eyes or ears. I try to help them.
Kathy: That’s wonderful. Sara, thank you for being on our show.
Sara: I was happy to be here.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu hỏi rồi trả lời, căn cứ vào ý nghĩa trong bài.

Cut 8

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.
Listen for the bell, then say your answer.
Max: When people can’t hear, something is wrong with their.... (ding) (pause for answer)
Max: ears. (short pause)
Max: Something is wrong with their ears. (short pause)
Max: When people can’t see, something is wrong with their.... (ding) (pause for answer)
Max: eyes. (short pause)
Max: Something is wrong with their eyes. (short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại tại phòng mạch bác sĩ. Một bà đau chân.
What’s the problem?=ông hay bà đau ở đâu?
My leg hurts=chân tôi đau.

Cut 9

Daily Dialogue: At the Doctor’s Office. Part 1.
A woman visits her doctor because of a problem with her leg.

Larry: Listen to the conversation.

Doctor (male): Good morning, Natalie. (short pause)
Natalie: Good morning, Doctor. (short pause)
Doctor: How are you today? (short pause)
Natalie: Just fine, thanks. (short pause)
Doctor: So what’s the problem? (short pause)
Natalie: My leg hurts. (short pause)

Larry: Listen and repeat.

Doctor: Good morning, Natalie. (pause for repeat)
Natalie: Good morning, Doctor. (pause for repeat)
Doctor: How are you today? (pause for repeat)
Natalie: Just fine, thanks. (pause for repeat)
Doctor: So what’s the problem? (pause for repeat)
Natalie: My leg hurts. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 80 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 7261   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.