Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 27 - Anh Ngữ sinh động bài 27Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động-New Dynamic English-bài thứ 27.
Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.
Trong phần đầu, quí vị nghe lại phần Câu hỏi trong tuần, tập làm tính nhẩm. WORD PROBLEMS, và phần giải đáp câu hỏi kỳ trước.

 

 

CUT 1

 

Question of the Week: Word Problems.

 

Max: It's time to answer last week's question. The Question of the Week are Word Problems. Are you ready?
Kathy: Yes, I am.

 

Question 1.

Larry: John's parents have three children. John has two brothers. How many sisters does he have?
Kathy: Can I listen again?
Max: Certainly.
Larry: John's parents have three children. John has two brothers. How many sisters does he have?
Kathy: Well, let's see. He has two brothers And there are three children. So he has one sister.
Max: No, sorry. The answer is: He doesn't have any sisters. John has two brothers.
So his parents have three children. John and his two brothers. He doesn't have any sisters.

 

Max: Question 2.

 

Larry: The train from New York to Boston leaves at 11:00 in the morning. The trip takes 3 and a half hours. What time does the train arrive in Boston?
Kathy: Can I listen again?
Max: Of course.
Larry: The train from New York to Boston leaves at 11:00 in the morning. The trip takes 3 and a half hours. What time does the train arrive in Boston?
Kathy: So the train leaves at 11:00 in the morning. The trip takes 3 and a half hours. That's 11 o'clock, 12 o'clock, one thirty. It arrives at one thirty.
Max: No, that's not it.
Kathy: Really? Oh, I get it. It leaves at 11:00. So 12:00, 1:00, 2:00, 2:30. It arrives at 2:30.
Max: Yes, that's right.

 

Max: Question 3.

 

Larry: Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
Kathy: Once more, please.
Max: OK.
Larry: Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
Kathy: OK. 8 dollars an hour. 8 hours. 8 times 8 is...56. So he gets 56 dollars.
Max: No, I'm sorry. That's not correct.
Kathy: It isn't?
Max: No, 8 times 8 is 64.
Kathy: 64?
Max: Yes, 64. He gets 64 dollars.
Kathy: Oh, sorry. 56 is 8 times seven. 64 is 8 times eight I remember now.
Max: Okay. Thanks for playing our game.
Kathy: Thank you.
Larry: A question for you. Max: Now here's a question for you.
Larry: Listen to the bell, then say your answer.
Max: How about you? Are you good at math? (ding) (pause for answer)

 

 

 

MUSIC.

Vietnamese explanation

 

 

Sau đây chúng ta nghe câu chuyện giữa bài—Story Interlude: Kathy's Ex husband. Chồng cũ của Kathy.
She was married to him for one year when they both lived in New York.
Cô ấy lấy chồng được một năm khi hai người cùng sống ở New York.

 

EX HUSBAND: chồng cũ
MUSICIAN=nhạc sĩ.
I WAS LIVING IN NEW YORK=trước kia tôi sống ở New York.
I was working for a newspaper=Lúc ấy tôi làm cho một tờ báo.
CRAZY=điên rồ
I CARE ABOUT HIM, BUT I DON'T LOVE HIM= Tôi mến anh ta, nhưng không yêu anh ấy.
HE STARTED SEEING OTHER WOMEN= anh ta bắt đầu gặp những phụ nữ khác.
JUST OUT OF COLLEGE=vừa tốt nghiệp đại học.

 

 

CUT 2

 

 

Larry: And we're off the air.
Eliz: Hi, Kathy. OK, what happened? Did you see your ex husband? Did he ask you to marry him?
Kathy: Yes, he did.
Eliz: And what did you say? Are you going to marry him? Kathy: Of course, not. It was a crazy idea.
Eliz: Well, you married him once.
Kathy: Yes, once is enough.
Eliz: Well. Why'd you marry him in the first place?
Kathy: We were young, just out of college. I was living in New York.
Eliz: What were you doing in New York?
Kathy: I was working for a newspaper.
Kathy: And he was a musician.
Eliz: How long were you married?
Kathy: Only a year. I worked during the day, and he worked at night. We never saw each other. And then he started seeing other people, other women.
Eliz: Uh oh. So why does he want to marry you now? He says he still loves me.
Eliz: What about you? Do you care about him?
Kathy: I care about him, but I don't love him. And I told him so.
Eliz: Maybe you can be friends.
Kathy: Maybe. Anything is possible.

 

 

MUSIC

 

Vietnamese explanation

 

 

Sau đây là phần FUNCTIONING IN BUSINESS.
Bài học hôm nay là “Making an Apppointment—Part 4; Xin hẹn gặp—phần 4” Phần này chú trọng vào cách chọn ngày giờ gặp.
Chúng ta sẽ nghe ba người gặp nhau và thương lượng về thương mại.
Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ (business trip). Chúng ta nghe ba người. Đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics; Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies.

 

Chữ khó:

 

ARRANGE A MEETING=hẹn ngày giờ và nơi gặp.
AGREE TO MEET HIM=bằng lòng gặp ông ấy.
ACCOMPLISH=đạt được, làm trọn.
GET TOGETHER=gặp nhau (=MEET)
SET UP A MEETING=chọn ngày giờ hẹn gặp.
PROJECT=dự án.
MANAGER=quản lý.
KEEP YOUR SCHEDULE FREE=để thời biểu trống=không hẹn ai.
FINALIZE THE APPOINTMENT=hỏi cho chắc ngày giờ hẹn gặp.
HAVE NO PLANS=rảnh, không tính làm gì.

 

 

CUT 3

 

 

Larry: Ready for Functioning in Business. Cue music.

 

MUSIC

 

 

Interview: Epstein, Arranging meeting with Mike and Shirley.
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is “Making and Appointment, Part 4.” This program focuses on arranging meeting times.

 

 

MUSIC

 

Larry: Phone interview.
Eliz: On today's program I'll be talking with Mr. Mike Epstein. Mr. Epstein is calling from his office at Advanced Technologies. (tiếng điện thoại)
Eliz: Hello, Mr. Epstein.
Epstein: Hello.
Eliz: The last time we talked, we listened to the first part of your conversation with Mr. Blake.
Epstein: That's right. Mr. Blake called me from his hotel room after he arrived in San Francisco on Monday, June 10. He wanted to arrange a meeting with me.
Eliz: And you agreed to meet him.
Epstein: That's right. We arranged to meet the following day, Tuesday, June 11.
Eliz: What else did you want to accomplish in this phone call.
Epstein: I also wanted to set up a meeting for him with my boss, Ms. Shirley Graham.
Eliz: Yes. We're going to listen to that part of the conversation today.
Epstein: Good.
Eliz: Now, let's listen.
Dialog: Arranging a Meeting.
Larry: Dialog.

 

Larry: Let's listen to the second part of the conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein.

 

Epstein: I'll tell you what, I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
Blake: That sounds very nice.
Epstein: Great, just one other thing... I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
Blake: Ah, I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Epstein: Okay, ah, if you could keep your schedule free around lunch time on Wednesday, and then I'll finalize the appointment with her.
Blake: Okay, very good.

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese explanation

 

 

Trong phần VARIATIONS, quí vị nghe cách nói một ý bằng hai cách. Thí dụ khi muốn nói,";Tôi rảnh vào thứ tư” thì có thể nói nhiều cách: I have no plans on Wednesday, hay I'm free on Wednesday. Hay: I'm available on Wednesday. Xin mời quí vị lắng nghe và lập lại.

 

 

CUT 4

 

 

Larry: Variations. Listen to these variations.
Eliz: I would like to introduce you to one of our vice presidents.
Larry: I would like you to meet one of our vice presidents.
(pause)
Eliz: She's the manager of the project.
Larry: She's in charge of the project. (pause)
Eliz: I have no plans on Wednesday.
Larry: I'm free on Wednesday. (Pause)
Eliz: I'd like to meet her.
Larry: I'm looking forward to meeting her. (pause)

 

 

MUSIC

 

Vietnamese explanation

 

Trong phần tới, Ông Blake kể chuyện ăn trưa với ông Epstein.

 

They had a nice lunch in San Francisco, then they went for a drive.= Họ ăn một bữa trưa ngon ở San Francisco rồi họ lái xe đi dạo quanh.
DEADLINE=ngày chót, hạn chót.
AFTERSALES SERVICE=dịch vụ sau khi giao hàng hay sản phẩm.
MAINTENANCE=bảo trì. [động từ=Maintain]
REPAIR=sửa chữa.
AS PLANNED=như đã dự định
BY MYSELF=một mình tôi.
DISCUSS BUSINESS=bàn chuyện thương mại.
TOPIC=đầu đề
FACTORY=xưởng máy;
BUILD A NEW FACTORY=xây một xưởng máy mới.
SCHEDULED FOR COMPLETION=được dự trù sẽ hoàn tất.
OCTOBER DEADLINE=hạn chót là tháng Mười.
BE CONCERNED=lo, quan tâm.
THEY WANTED TO BE SURE=họ muốn chắc;
THAT WE WOULD PROVIDE GOOD SERVICE IN THE UNITED STATES= Rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt tại Hoa Kỳ.
HIGH QUALITY=có phẩm chất cao.
INDUSTRIAL ROBOTS=máy thay người dùng trong kỹ nghệ.
PROVIDE GOOD SERVICE=cung cấp dịch vụ tốt.
BASED IN THE UNITED STATES=có trụ sở tại Hoa Kỳ.

 

 

CUT 5

 

Interview. Epstein, Arranging a Meeting

 

Eliz: Mr. Epstein, let's talk about your conversation with Mr. Blake. Was it important for you to arrange these meetings with Mr. Blake?
Epstein: Yes, it was.
I knew that Mr. Blake's company manufactured high quality industrial robots. And I believe that we should purchase these robots for our new factory.
But I knew that my boss, Shirly Graham, wasn't sure. So I wanted to meet with Mr. Blake on Tuesday by myself before he met with Ms. Graham.
I wanted to make sure that we were both prepared for the meeting on Wednesday.
Eliz: I see. Thank you for talking with us.
Epstein: My pleasure.
Eliz: Let's take a short break.

 

 

MUSIC

 

Vietnamese explanation

 

 

Quí vị vừa học xong bài 27 trong chương trình ANH NGỮ SINH ĐỘNG NEW DYNAMIC ENGLISH. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 16116   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.