Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 17 - Anh Ngữ sinh động bài 17Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 17. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu HOW MANY BROTHERS DO YOU HAVE?-Bạn có bao nhiêu anh em?
Quí vị sẽ học về cách đếm số, và cách hỏi bằng cách dùng nhóm từ HOW MANY (bao nhiêu).
Đoạn đầu bài học, Kathy nói chuyện với Max về chuyện ông khách mời lên đài là Pierre Dubois; ông Dubois ở Pháp sang thăm người chị ở Mỹ.

CUT 1

Music

Max: Hi, I'm Max.
Kathy: Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy: Welcome to Dynamic English!

MUSIC

Larry: Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is How Many Brothers Do You Have? This lesson focuses on counting and numbers.
Max: Hi, Kathy.
Kathy: Hi, Max. That's a nice shirt.
Max: Thank you. Who's our guest today?
Kathy: Today, we'll talk with Pierre Dubois.
Max: I remember Pierre. He's visiting from France.
Kathy: That's right. Pierre is from France.

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ đến phần tập đếm các con số. Xin nghe rồi lập lại.

CUT 2

Language Focus. Repeat with a Beat. Numbers 1-5.

Larry: Listen and repeat.

CHANT

Max: 1...2...1, 2, 3 (pause for repeat)
Max: 3...4...3, 4, 5 (pause for repeat)
Max: 1...2...3, 4, 5 (pause for repeat)
Max: 1, 2, 3, 4, 5! (pause for repeat)

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ quí vị nghe một đoạn phỏng vấn giữa Kathy và Pierre. Pierre sang thăm người chị ở Virginia có chồng làm việc với chính phủ Mỹ. Nghe mấy câu:

YOU LIVE IN PARIS, DON'T YOU?= Ông ở Paris, phải không?
BY HERSELF=(bà ấy) ở một mình.
SINGLE=chưa lập gia đình, còn độc thân.
MARRIED=đã lập gia đình.
HUSBAND=chồng.
HER HUSBAND WORKS FOR THE U.S. GOVERNMENT =chồng bà làm cho chính phủ Mỹ.
BROTHER=anh hay em trai;
SISTER=chị hay em gái.

CUT 3

INTERVIEW: Pierre Dubois. Do they have any children?
Larry: Interview.
Kathy: Hello, Pierre. Welcome back to our show.
Pierre: It's nice to be back.
Kathy: You live in Paris, don't you?
Pierre: That's right. I live in Paris.
Kathy: Why are you here in Washington?
Pierre: I'm visiting my sister. She lives in Virginia.
Kathy: I see. Where in Virginia does she live?
Kathy: She lives in Alexandria.
Kathy: Does she live by herself? Is she single?
Pierre: No, she's married. Her husband works for the U.S. government.
Kathy: He's American?
Pierre: That's right.
Kathy: Do they have any children?
Pierre: Yes, they do.
Kathy: How many children do they have?
Pierre: They have three children, two boys and a girl.
Kathy: Tell me, Pierre. How many brothers and sisters do you have?
Pierre: I have one brother and two sisters.
Kathy: Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ chúng ta tiếp tục tập đếm từ số 6 đến số 10. Đếm theo nhịp.

CUT 4

CHANT

Max: 6...7...6, 7, 8 (pause for repeat)
Max: 8...9...8, 9, 10 (pause for repeat)
Max: 6...7...8, 9, 10 (pause for repeat)
Max: 6, 7, 8, 9, 10! (pause for repeat)

Music

Vietnamese explanation

Sau đây Kathy tiếp tục hỏi chuyện về họ hàng Pierre Dubois.
AUNT: cô, dì, mợ. Nhận xét: chữ “aunt” có hai cách đọc: giọng Mỹ đọc [aent], tức là có âm [ae] như trong chữ “cat”; giọng Anh đọc [a:nt] với âm [a] mở miệng.
UNCLE: cậu, chú, dượng.
LARGE FAMILY: gia đình đông con cháu.
HUSBAND=chồng;
WIFE= vợ, [số nhiều=WIVES].
REALLY?= Thật thế ư?

CUT 5

Interview

Kathy: We're back with Pierre Dubois. Tell me, Pierre. Do you have any aunts or uncles?
Pierre: Yes, I do.
Kathy: How many uncles do you have?
Pierre: I have four uncles.
Kathy: Really?
Pierre: Yes. We have a large family. My mother has one brother. And my father has two brothers.
Kathy: So that's three uncles.
Pierre: Yes...and one of my aunts is married. Her husband is my uncle.
Kathy: I see. So you have four uncles.
Pierre: That's right.
Kathy: How many aunts do you have?
Pierre: I have two aunts. They're my mother's sisters.
Kathy: Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ là phần thực tập dùng các con số, hai chữ AUNTS và UNCLES, và cách dùng HAVE trong nhóm chữ HE HAS và DOES HE HAVE. Xin lắng nghe rồi lập lại.

CUT 6

Larry: Listen carefully.
Max: two aunts.
Max: Pierre has two aunts. (pause for repeat)
Max: How many aunts does Pierre have? (pause for repeat)
Max: He has two aunts. (pause for repeat)
Max: Four uncles.
Max: Pierre has four uncles. (pause for repeat)
Max: How many uncles does Pierre have? (pause for repeat)
Max: He has four uncles.

Music

Vietnamese explanation

Sau đây là phần điện đàm trong đó có những câu như:

Pierre's father is seventy years old=Cha ông Pierre năm nay 70 tuổi.
My mother is sixty-five years old= Mẹ tôi năm nay 65 tuổi.
How old are your parents?= Hai cụ [cha mẹ ông] được bao nhiêu tuổi?
Go ahead= xin hỏi trước.
Are they still living= Các cụ vẫn còn [sống] phải không?
My grandfather-my mother's father-is still alive= Ông ngoại tôi-cụ thân sinh ra mẹ tôi vẫn còn sống.
ALIVE=còn sống.
He lives with my parents= ông ngoại tôi ở với cha mẹ tôi.
HOW ABOUT..? = Thế còn...thì sao?

Music

CUT 7

Telephone

Kathy: We're back with Pierre Dubois. Now let's go to our phones.
SFX: Phone ring (tiếng điện thoại reo)
Kathy: Hello. You're on the air with Dynamic English.
Julia: Hello. My name is Julia. I'm from Detroit. I have a question for Mr. Dubois.
Pierre: Yes, go ahead.
Julia: You live in Paris. Where do your parents live?
Pierre: They live in Marseille. My father is seventy years old, and my mother is sixty-five.
Julia: I see. What about your grandparents? Are they still living?
Pierre: My grandfather—my mother's father—is still alive. He lives with my parents.
He's ninety years old.
Julia: I see. Thank you.
Kathy: Thank you for calling.

Music

Vietnamese explanation

Sau đây là phần thực tập các con số hàng chục.
-Nhận xét: từ số 13 đến 19, khi đọc, nhấn mạnh vào vần teen:

Thirteen=13
Fourteen=14
Fifteen=15
Sixteen=16
Seventeen=17
Eighteen=18
Nineteen=19

-Những số hàng chục nhấn mạnh vần đầu:

Thirty=30
Forty=40 [không có u sau o như trong chữ four hay fourteen]
Fifty=50
Sixty=60
Seventy=70
Eighty=80
Ninety=90

Xin nghe rồi lập lại.

CUT 8

Max: 10 (pause for repeat)
Kathy: 20 (pause for repeat)
Max: 30 (pause for repeat)
Kathy: 40 (pause for repeat)
Max: 50 (pause for repeat)
Kathy: 60 (pause for repeat)
Max: 70 (pause for repeat)
Kathy: 80 (pause for repeat)
Max: 90 (pause for repeat)
Kathy: one hundred (pause for repeat)

Music

Vietnamese explanation

Phần kế tiếp là một điện thư e-mail về ông Pierre Dubois, năm nay 35 tuổi. Ông có một người chị, một em gái và một em trai.
Tiếng BROTHER một mình chỉ anh hay em trai.
Muốn nói anh trai thì dùng OLDER BROTHER; em trai thì dùng YOUNGER BROTHER.
Tiếng SISTER chỉ chị hay em gái. Muốn nói rõ chị thì dùng OLDER SISTER; em gái thì dùng YOUNGER SISTER.
Muốn nói rõ Anh cả (anh hai) thì dùng ELDEST BROTHER; chị cả (chị hai) thì dùng ELDEST SISTER.

Xin mời quí vị nghe.

CUT 9

Kathy: It's time to check our e-mail.

We have an e-mail from Steven in Pittsburgh. His question is : Are you the oldest in your family?
Pierre: Well, no... My mother and father are both older than me. (laughs- tiếng cười)

Let's see.

I'm 35 years old.[thirty-five, có dấu nối] And I have one older sister. She's 40 years old. [forty] And I have a younger sister. She's 30.[thirty]
Kathy: So you have one older sister and one younger sister.
Pierre: That's right. And I have one younger brother. He's 25.[twenty-five]
Kathy: So your sister is the oldest?
Pierre: That's right.
Kathy: Thank you for being our guest today.
Pierre: My pleasure.

Music

Vietnamese explanation

Trong phần kế tiếp, xin quí vị lắng nghe rồi lập lại các câu nói về tuổi.

CUT 10

Max: Pierre is 35 years old. (pause for repeat)
Max: He has an older sister. (pause for repeat)
Max: She's 40 years old. (pause for repeat)
Max: He has a younger brother. (pause for repeat)
He's 25 years old. (pause for repeat)

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài 17 trong chương trình Anh Ngữ sinh động. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 20578   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.