Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 1 - Anh Ngữ sinh động bài 1Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 1. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where Do You Come From?= Bạn từ đâu đến.
Quí vị sẽ học cách hỏi và trả lời câu này dùng động từ COME ở thì hiện tại với đại danh tự “I” và “YOU”. Sau đó, quí vị cũng học cách dùng câu “nice to meet you” (hân hạnh gặp bạn), và nghe đoạn giới thiệu ông Gary Engleton là người sẽ mách giúp quí vị dùng Anh ngữ trong mục “Gary's Tips” và “Culture Tips”.
Có những từ ngữ cần nghe trước:

New York = tên thành phố Nữu Ước, thuộc tiểu bang New York.
San Francisco=tên thành phố San Francisco (Cựu Kim Sơn), thuộc tiểu bang California.
City=thành phố
State=tiểu bang. [Hoa Kỳ có 50 tiểu bang.]
The United States=hay The U.S.= Hoa Kỳ.
Bây giờ xin nghe phần đầu của bài học trong đó Kathy và Max nói họ từ đâu đến, và Larry giới thiệu chủ đề bài học.

CUT 1

Music

Max: Hi, I'm Max.
Kathy: Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy: Welcome to New Dynamic English!
Larry: Dynamic English is a beginning language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Where Do You Come From?
Kathy: Good morning, Max. How are you today?
Max: Fine, thank you. And you?
Kathy: Just fine.
Kathy: Hello, everyone. My name is Kathy. I come from New York.
Max: New York?
Kathy: Yes, New York.
Where do you come from, Max?
Max: I come from San Francisco.
Kathy: San Francisco?
Max: That's right. San Francisco, California.

Vietnamese Explanation

Bây giờ đến phần thực tập. Quí vị lắng nghe rồi lập lại; nghe câu trả lời (câu trước chậm, câu sau nhanh), dùng câu I come from_____ tiếp theo là tên tỉnh, hay tên tiểu bang, hay tên xứ.

CUT 2

Larry: I come from San Francisco.(pause and repeat)
Max: I come from San Francisco.(pause and repeat)
Larry: I come from New York.(pause and repeat)
Kathy: I come from New York.(pause and repeat)
Larry: I come from California.(pause and repeat)
Max: I come from California.(pause for repeat)
Larry: I come from the United States. (pause and repeat)
Kathy: I come from the United States. (pause and repeat)

Vietnamese explanation

Bây giờ là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại vào chỗ ngưng.

CUT 3

- Do you come from Los Angeles?
- No, I don't. I don't come from Los Angeles.
- I come from New York City.
- Where do you come from? (New York City)
- I come from New York City.
- California.
- I come from California

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là mẩu đối thoại trên máy bay giữa ông Walter Kennedy và ông Michael Davis. Quí vị sẽ nghe câu Nice to meet you viết tắt ở câu It’s nice to meet you = hân hạnh gặp ông hay bà. Và câu trả lời là, “Nice to meet you, too";;: tôi cũng hân hạnh gặp ông hay bà.

Sau đó là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại.

CUT 4

Larry: Daily Dialog—On an Airplane (part 1).

Walter: Hi, my name is Walter. Walter Kennedy. (short pause)
Michael: Hello, my name is Michael. Michael Davis. (short pause)
Walter: Nice to meet you. (short pasue)
Michael: Nice to meet you, too. (short pause)
Larry: Listen and repeat
Walter: Hi, my name is Walter. Walter Kennedy. (short pause)
Michael: Hello, my name is Michael. Michael Davis. (short pause)
Walter: Nice to meet you. (short pasue)
Michael: Nice to meet you, too. (short pause)

Vietnamese explanation

Chủ đề của phần kế tiếp của bài học hôm nay là Story Interlude, Welcome to Washington (chào mừng bạn tới thăm Washington) gồm những câu nói thường dùng hàng ngày. Quí vị sẽ nghe cô Elizabeth Moore, phụ trách chương trình Functioning in Business – Anh Ngữ Thương Mại và Larry Smith người giới thiệu của hai chương trình.

Trước hết xin nghe mấy chữ khó:

On the air=đang trực tiếp nói với, hay đang thâu trên đài truyền thanh, hay truyền hình.
Off the air= không còn thâu, hay thâu xong, chươnnh trình/truyền thanh hay truyền hình.
The Mall= đánh vần M-A-L-L, M viết hoa, khu công-viên dọc theo đại lộ Constitution và Independence, kéo dài từ Quốc Hội, Điện Capitol, đến đài kỷ niệm Tổng thống Lincoln, là nơi chung quanh có nhiều bảo tàng viện và đài kỷ niệm. Nơi này du khách Mỹ và ngoại quốc thường đến thăm.

The United Nations=Liên hiệp quốc.
To miss (some place)=nhớ (một nơi nào).
International=quốc tế.
International Students=Foreign students=sinh-viên ngoại quốc.
Spanish =tiếng Tây Ban Nha
Russian=tiếng Nga.
Chinese=tiếng Trung Hoa.
Move=dọn (nhà)
Pretty often=khá thường
On(sắp diễn) – Her show is on next = chương trình kế tiếp là chương trình của cô ấy
About to begin=sắp bắt đầu.

Mở đầu, Max giới thiệu cô Elizabeth Moore, người điều khiển chương trình
Functioning in Business (Anh ngữ thương mại). Người điều khiển chương trình, tiếng Anh gọi là Host - đánh vần H-O-S-T.

CUT 5

Larry: OK...and we're off the air. Good shows.
Kathy: Thanks, Larry. Larry, have you met Max?
Larry: Yes, I have. Good show, Max. Welcome to Washington.
Max: Thanks, Larry.
Kathy: Max, how do you and your wife like your new house?
Max: Oh, we like it a lot.
Kathy: Do you miss San Francisco?
Max: A little. But Washington and San Francisco are both very international. I was at the Mall yesterday... ..and there were people speaking Spanish and Russian and Chinese. It sounded like the United Nations. How long have you lived in Washington, Kathy?
Kathy: I moved here several years ago.
Max: Where from?
Kathy: From New York City.
Max: Do you miss New York?
Kathy: Sometimes. But I go there pretty often.

Kathy: Oh, hi, Elizabeth.
Elizabeth: Have you met Max?
Eliz: No, I haven't.
Kathy: Elizabeth, this is Max Wilson.
Max just moved from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore. Elizabeth is the host of Functioning in Business. Her show is on next.
Max: Nice to meet you, Elizabeth.
Liz: Nice to meet you too. Max. Excuse me, but my show is about to begin.
Max and Kathy: Good luck.

Eliz: Okay, Larry. I'm ready when you are.
Larry: Ready for Functioning in Business.
Eliz: Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practice and culture. Today's unit is “Introductions, Part 1";;

Vietnamese explanation

Bắt đầu, ông Larry giới thiệu với quí vị chương trình Anh ngữ Thương Mại Functioning in Business của Elizabeth và Gary, hai người điều khiển chương trình này. Functioning in Business Anh ngữ Thương Mại là một lớp Anh ngữ trung cấp chú trọng vào các tập tục và đời sống kinh doanh và văn hóa Hoa Kỳ. Đây là bài học “Giới-thiệu Phần 1";;- Introductions -Part 1.

Chữ khó cần nghe trước:

Language Functions=chức năng ngôn ngữ - những cách dùng ngôn ngữ thế nào.

Business trip=chuyến đi vì công việc kinh doanh, công tác.
Meetings=các buổi họp hay gặp mặt.
Participants=người tham dự
Negotiations=thương lượng
Interview=phỏng vấn
Conduct business=điều hành công việc (kinh doanh, thương mại)

Hãy nghe Elizabeth giới thiệu chương trình.

CUT 6

MUSIC

Eliz: In this program we will follow the story of an important business trip. We will follow the meetings and negotiations between several international companies.
As we study these meetings, we'll interview some of the participants. We will also look closely at the language they use for conducting business in English.
We'll see how successful use of English can lead to success in business and in international communication.

Vietnamese explanation

Trong chương trình này chúng ta sẽ theo dõi bài tường thuật một chuyến đi kinh doanh quan trọng. Chúng ta sẽ theo dõi các buổi họp và thương lượng giữa nhiều công ty quốc tế. Trong khi ta nghiên cứu những buổi họp này, chúng ta sẽ phỏng vấn những nhân vật tham dự. Chúng ta cũng sẽ xét kỹ tiếng Anh họ dùng để điều hành thương mại.

Chúng ta sẽ thấy rằng thạo tiếng Anh có thể dẫn đến thành công trong việc kinh doanh và giao dịch quốc tế. Sau đây là cuộc phỏng vấn của cô Elizabeth với ông Gary Engleton, người phụ trách điều khiển phần “Gary's Tips” (";;Mục chỉ dẫn ngữ pháp của ông Gary";;) và “Culture Tips” (Mục chỉ dẫn về văn hoá).

Guest=khách, người được mời lên chương trình.
Regular Features=mục thường xuyên
Linguistics=khoa ngôn ngữ học.
Tipslời mách giúp, mẹo, chỉ dẫn.
Documentary= một phim hay bài phóng sự tài liệu.
Background=quá trình học vấn và nghề nghiệp của một người.
BA, Bachelor of Arts Degree=văn bằng cử nhân 4 năm đại học.
MBA=Master of Business Administration Degree=văn bằng cao học kinh doanh (1 hay 1 năm rưỡi sau cử nhân].
Business Situations=trường hợp hay hoàn cảnh thương mại.
Havard Business School=trường cao học quản trị kinh doanh Harvard.
Radio show=chương trình truyền thanh.
Local=địa phương, trong vùng.
Listeners=thính giả.
UCLA=University of California at Los Angeles.
Consulting=cố vấn
Consultant=người cố vấn.
Foreign students=sinh viên ngoại quốc [hay international students].
Take a break=nghỉ (giải lao).

Bây giờ xin nghe cuộc phỏng vấn .

CUT 7

Eliz: Our guest today is Gary Engleton. Gary is our host of “Gary's Tips” and also of “Culture Tips.” “Gary's Tips and “Culture Tips” will be regular features on Functioning in Business.
Hello, Gary! Welcome to our show!
Gary: Hello, Elizabeth! It's great to be here.
Eliz: On each Functioning in Business program, you'll talk about how to use English in business situations.
Gary: That's right. I'll give tips about American culture and about using the English language in business. I'm glad we're able to do this radio show together.
Eliz: I am, too. I'm excited about doing a radio documentary on using English for business.
Gary: Me too. I think it will be interesting and useful for our listeners.
Eliz: Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Gary: Sure. What do you want to know?
Eliz: How did you get into the language consulting business?
Gary: I studied at UCLA.
Eliz: That's the University of California at Los Angeles, right?
Gary: Right. I got my BA there in 1979.
Then I went to Harvard Business Schoool to do an MBA.
While I was doing my MBA, I taught business English to foreign students.
Eliz: That's interesting.
Gary: After I got my MBA, I started my own business.
I began helping foreign companies do business in the United States. Now I also work with international business people who need help with their English.
Eliz: We're so happy to have you on our show.
Gary: I'm happy to be here!
Eliz: Great! Let's take a break.

MUSIC

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài 1 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kết tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 132843   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.