Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You really are an eager beaver !!! - Cô Lương thực sự là một người tích cực trong công việc !!!Gerard: Could you take the documents to the copy bureau and get two sets please ? Fiona: I've already done that. They're on your desk. Gerard: Oh well done. In that case, I'd like you to book the flights and hotel for my San Francisco trip next week. Fiona: I did that yesterday. I also got you a great deal on a hire car while you're there. I'm now working on the preparations for your meetings when you get back. Gerard: That's fantastic. You really are an eager beaver. Fiona: Just doing my job.

Bài dịch mang tính tham khảo

Gerard : Cô có thể đưa mấy cái tài liệu này đến phòng copy và sao chép ra hai bản cho tôi được không ? Fiona : Tôi đã làm xong điều đó rồi . Nó đang ở trên bàn của ngài . Gerard : Ồ tốt quá . Trong trường hợp đấy , tôi muốn cô đặt một số chuyến bay và khách sạn cho chuyến đi của tôi đến San Francisco tuần tới . Fiona : Tôi đã làm điều đó ngày hôm qua rồi . Tôi cũng đã thuê xe cho ông trong thời gian ông ở đó . Còn bây giờ tôi đang chuẩn bị cho các cuộc họp của ông khi ông quay về . Gerard : Tốt quá . Cô thật sự là một người rất tích cực trong công việc . Fiona : Chỉ là đang làm việc của tôi thôi mà .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 5393   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.