Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


DreamsI dream of your touch while you are away,
I dream of your smile all through the day,
I remember the day,
You came into my life,
I dream of the day I will be your wife.

I dream of the day I can fall asleep next to you,
I dream of the day I can say I do.
To be your wife,
To be together for life,
Is a dream I have,
Every night.

- Jessica Ann Trimble -

Views: 6403   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.