Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Asian Herbs 1 - Rau thơm


 
anise_basil.jpg
anise basil
chile_leaf.jpg
chile leaf
Chinese_chives.jpg
Chinese chives
flowering_chives.jpg
flowering chives
 
holy_basil.jpg
holy basil
kaffir_lime_leaf.jpg
kaffir lime leaf
laksa_leaf.jpg
laksa leaf
lemon_basil.jpg
lemon basil
 
mitsuba.jpg
mitsuba
rice_paddy_herb.jpg
rice paddy herb
sawleaf_herb.jpg
sawleaf herb
screw_pine_leaf.jpg
screw pine leaf
 
shiso.jpg
shiso
sweet_Asian_basil.jpg
sweet Asian basil
Thai_basil.jpg
Thai basil
tia_to.jpg
tia to

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.