englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> g mới học nghề

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phamhuygiap
 member
 ID 17228
 Date: 09/24/2008


g mới học nghề
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A friend in need is a in friend deep
(bạn trong cơn hoạn nạn mới l bạn chn tnh)

I am not now
That which I have been.
(ti by giờ khng phải l ti lc ny)


gp kiến
 Reply: phantomas001
 member
 REF: 98888
 Date: 09/25/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
The ballor is stronger than the bullet

(l phiếu cn mạnh hơn vin đạn)

Play to win!

(Quyết chiến quyết thắng)

Haste makes waste

(Dục tốc bất đạt)


 
 Reply: dracula505
 member
 REF: 98891
 Date: 09/26/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Give him an inch,he claims a yard
(Đuợc voi đi tin)


 
 Reply: transan
 member
 REF: 99344
 Date: 05/01/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sow the wind and reap the whirlwind
(gieo gi gặt bo)
A pretty face dies young
(hồng nhan bạc mệnh)
Possible to cure sickness, impossible to change fate
( chữa được bệnh, khng chữa được mệnh)
To make a mountain out of the moll hill
(b x ra to)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group