englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> nh lửa tnh bạn

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: huongcodang7f
 member
 ID 17149
 Date: 08/05/2008


nh lửa tnh bạn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
What is a friend? A single soul dwelling two bodies.
( Bạn b l g? Một tm hồn ngụ trong hai cơ thể.)

Fire is the test for gold, adversity of friendship.
( Lửa thử vng, nghịch cảnh thử thch tnh bạn.)

Without a friend, the world is wilderness.
( Ko c bạn, thế giới chỉ l một vng đất hoang vu.)

Everything will fade, only friendship remains.
(Mọi thứ sẽ tn phai,chỉ cn tnh bạn ở lại.)


gp kiến
 Reply: vyvyvy
 member
 REF: 98887
 Date: 09/24/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
co chac nhung dieu ban noi la dung ko ??
tinh ban vi~ dai den zay ah ??
doi voi minh sao no gia doi wa !!!


 
 Reply: dracula505
 member
 REF: 98890
 Date: 09/26/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You think the friendship is false because you are bad...No body want to play with you...I'm sorry ..I say heavily..
When you make friend correctly..your friend take to you good things...
When you make friend ,you will love their errors...love their everything although they can make sad things ,you are going to excuse them...
I'm sorry...there are some errors about my grammar..


 
 Reply: ngongduc
 member
 REF: 99326
 Date: 04/02/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
the sweet things are easy to buy but one sweet heart is difficult to find.life stops when you stop hoping.hope stops when you stop believing.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group