englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thành ngữ, lời hay ư đẹp >> Watch your thoughts!!!

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: englishmaster
 member
 ID 15282
 Date: 06/05/2007


Watch your thoughts!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Watch your thoughts; they become words

Watch your words; they become actions

Watch your actions; they become habits

Watch your habits; they become character

Watch your character; it becomes your destiny

Chúc vui!


góp ư kiến
 Reply: candytoojolie
 member
 REF: 94924
 Date: 07/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin chao Englishmaster!

Candy la thanh vien moi, va rat ai mo nhung bai ma Englishmaster, xin cho Candy lam quen de duoc hoc hoi.

Than men.

Candytoojolie


 
 Reply: candytoojolie
 member
 REF: 94926
 Date: 07/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin Englishmaster chi lam cach nao de viet anh van gioi duoc nhu Englishmaster ma khong can cap sach den truong.
Do you know any site that I can go and learn, to improve my english, I love to read, and I love to learn. I assume that you know French also, if you know some sites that have essays in French/English, French/Vietnamese, or English/Vietnamese (Dual - Language) please let me know.

Van lan mang on Englishmaster.

Than men.

Candytoojolie.


 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 94930
 Date: 07/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Watch your thoughts, they become your words.
Watch your words, they become your actions.
Watch your actions, they become your habits.
Watch your habits, they become your character.
Watch your character, it becomes your destiny.
~ Frank Outlaw


TRANSLATED INTO SPANISH:
Cuida tus pensamientos, se convertirán en tus palabras.
Cuida tus palabras, se convertirán en tus acciones.
Cuida tus acciones, se convertirán en tus hábitos.
Cuida tus hábitos, se convertirán en tu carácter.
Cuida tu carácter, se convertirá en tu destino


TRANSLATED INTO FRENCH:
Fais attention à tes pensées, elles deviendront tes paroles.
Fais attention à tes paroles, elles deviendront tes actions.
Fais attention à tes actions, elles deviendront tes habitudes.
Fais attention à tes habitudes, elles deviendront ton caractère.
Fais attention à ton caractère, il deviendra ton destin


TRANSLATED INTO VIETNAMESE:
Thận trọng về ư nghĩ của ḿnh, ư nghĩ trở thành lời nói của ḿnh.
Thận trọng về lời nói của ḿnh, lời nói trở thành hành động của ḿnh.
Thận trọng về hành động của ḿnh, hành động trở thành thói quen của ḿnh .
Thận trọng về thói quen của ninh, thói quen trở thành tính nết của ḿnh.
Thận trọng về tính nết của ḿnh, tính nết trở thành vận mệnh của ḿnh.


 
 Reply: candytoojolie
 member
 REF: 94951
 Date: 07/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Rat cam on ban Sinnombre.

That la quy.


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group