englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> nothing

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguoitinh
 member
 ID 16849
 Date: 03/08/2008


nothing
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
nothing

gp kiến
 Reply: nguoitinh
 member
 REF: 98216
 Date: 04/04/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 98339
 Date: 04/30/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nothing

 
 Reply: lookingfor
 member
 REF: 98340
 Date: 05/01/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I need to learn better English language, who those can give help to me
hy chỉ cho mnh cc bước học từ đầu nh
Mnh cần một ai đ gip
Thanks.


 
 Reply: lookingfor
 member
 REF: 98341
 Date: 05/01/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I need to learn better English language, who those can give help to me

 
 Reply: nguoitinh
 member
 REF: 98342
 Date: 05/01/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello, lookingfor, i'm also not good at all, but saw the way you wrote, i would like to correct for you some mistakes:
i need to learn English better than now, who can help me?
i want to study English well, may you help me?
i would like to study English well, hopeful that we can share any experience to improve our skill. <==== 1 vai cach noi' vay do' minh cung chi la student thoi, ban tim hieu them may ban trong dien dan nay nha :D


 
 Reply: storm123
 member
 REF: 99715
 Date: 08/10/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nothing to do, nowhere to go, no girl to love....:) nothing

 
 Reply: hoantt
 member
 REF: 99732
 Date: 08/15/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nothing to lost

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group