englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> logic's - Feb 20th

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: logic
 member
 ID 16799
 Date: 02/20/2008


logic's - Feb 20th
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Been sitting here by my window, for ages
alone,
listening to my song
alone,
waiting for someone
alone,
thinking of someone
alone,
missing someone
alone,
repenting of the stupid mistakes
alone,
crying
alone...

My Dear!
I'm sorry,
very sorry,

Don't leave me alone,
Don't wanna be alone,

Will be with you
Will be yours
forever ... forever

( for 227)
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group