englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> MUSIC

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vugiamy
 member
 ID 16790
 Date: 02/16/2008


MUSIC
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bye- bye-, boys .
We ' re going away
Bye- bye, boys.
We' re leaving at three
When are you going ?
We' re going to Hawaii .


good - bye , girls .
Don' t forget to write .
Good - bye , boys .
We 'll write you tonight .
Bye - bye, girl .
Bye - bye . boys .
We ' re going to Hawaii ( to Honolulu ).
We ' re going to Hawaii .

Bye - bye !!!


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group