englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> THE NEWBURG NEWS

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vugiamy
 member
 ID 16787
 Date: 02/16/2008


THE NEWBURG NEWS
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I have a problem . I have studied English for several years . Every day I study hard, I do my homework, and I try to talk in class . But I still can't speak English very well. I feel discouraged .Dear you
^_^


gp kiến
 Reply: vuhuongtra
 member
 REF: 97938
 Date: 02/16/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chj. da~ do.c bai` cua* e . !!! chj. tha^y' cung~ hay đay^' chu'


 
 Reply: vugiamy
 member
 REF: 97939
 Date: 02/16/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ca*m o*n chj.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group