englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> share emotion

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tuancot12a
 member
 ID 16630
 Date: 12/25/2007


share emotion
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
i see what you said.this forum we can share emotion,hobby....life is not eassy like these i image, i am learning law so that i can face to face with nagative life,when we find funny in your life i think it will change your life .good luck for you

gp kiến
 Reply: luannd
 member
 REF: 97603
 Date: 12/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it too bad

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group