englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> THANK GOD!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cainheo
 member
 ID 15260
 Date: 06/02/2007


THANK GOD!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

This morning on the way I went shopping, I saw an accident. There had many people in their cars. Fortunately, no one wasn't a victim in that accident. God protected them. Thank God!


gp kiến
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 92835
 Date: 06/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi cainheo,
Với mục đch l trau dồi Anh Ngữ, tui xin mạn php cainheo thay đổi cu văn của bạn một t nha, xin đừng buồn...

This morning, on my way to a shopping center, I saw an accident. There were many people in their cars. Fortunately, no one was a victim in that accident. God protected them. Thank God!


 
 Reply: mangcautay
 member
 REF: 92841
 Date: 06/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i agree your idea

 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92847
 Date: 06/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh c thể l khng đng. tuy nhin theo mnh nghỉ khi accident xảy ra, d khng một người no bị thương, nhưng những người trong xe vẫn l nạn nhn (victim) nạn nhn cho sự delay cũa that accident. do đ thay g dng chữ "victim" ti xin php được dng chữ injure. nhưng ở đy phải dng: no one was injured in that accident. v thay g God protected them. ti xin mạng php : God blessed them.
Please ignore my idea if you do not like.
Many thanks,


 
 Reply: cainheo
 member
 REF: 92866
 Date: 06/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thanks for all of your ideas.

yes, they weren't the victims, they were very lucky. And no one was injuried in that accident. God blessed them.Thank God!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group