englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> hello everyone..!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nightmare
 member
 ID 15240
 Date: 05/31/2007


hello everyone..!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi everbody..I'm a new member.I'm Dung.I'm 25 years old.I like reading,traveling,watching movies,listening music...Nice to meet everyone
Today I'm very happy when I'm a member in this web,I hope everyone's help
for my english better.Thanks everyone very much


gp kiến
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92768
 Date: 06/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi,nice to meet you.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group