englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> hi everybody

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: quyetnhan
 member
 ID 15067
 Date: 05/21/2007


hi everybody
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hiiiiiiiii.
i am a new member.i am glad to meet you. My English is very bad and i want to learn more english and i hope everybody help me ? ok?


gp kiến
 Reply: chainuocmam
 member
 REF: 92724
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi, what your name.I'm phuongbinh.I'm a girl. I'm a new member , too.Nice to meet you. I hope we will friend.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group