englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> who can help me

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoainam
 member
 ID 14758
 Date: 03/21/2007


who can help me
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
i very like the sentence "người lun hướng ln cao, nước lun chảy xuống thấp" please translate it into english thanks

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group