englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Nhật k tiếng Anh >> some introductions

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: listentolearn
 member
 ID 14710
 Date: 03/12/2007


some introductions
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi everybody.I like to learn English so much.I wishe I will have the good skills in English, specially listening and talking.And then,to day I know this website, meet you who are friendly friend.I hope you will help me learn better.Thanks.... so .... much T_________T
no web
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group