englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> 4th nine weeks test project ( please giup do ) 2

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dragonfable001
 member
 ID 16986
 Date: 05/15/2008


4th nine weeks test project ( please giup do ) 2
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
here is the paper 3 question
Avoiding fragment and run-ons. Define a fdragment and a run-ons. Write at least 2 examples of each, and then write a correction for each example. Find at least 1 example of a fragment and a run on in a newspaper, magazing or cut out. Include the fragment and run on with a correction to each. total 2 definitions 3 fragment 3 run on and 6 correcttly written sentences.
lam on giup minh tim du lieu ve fragment and run -on


gp kiến
 Reply: huythuan
 member
 REF: 98388
 Date: 05/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi!
ur topic is abit difficult but it's my searching
wish u success!
http://owl.english.purdue.edu/handouts/grammar/g_frag.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Run-on_sentence


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group