englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> hi every one

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: linhnguyen
 member
 ID 16879
 Date: 03/22/2008


hi every one
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
i'm new member and i from usa. i'm pleased to make friends with u guys .thanks

gp kiến
 Reply: jangahha
 member
 REF: 98138
 Date: 03/22/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I don't believe. I think you're vietnamese but you want to be an American

 
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 98142
 Date: 03/23/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
iam vietnamese but i live in usa

 
 Reply: jangahha
 member
 REF: 98143
 Date: 03/23/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
really?

 
 Reply: girllovestock
 member
 REF: 98167
 Date: 03/28/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ac ac! have someone want to become famous ...:D

 
 Reply: adam3108
 member
 REF: 98202
 Date: 04/01/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nice to meet u

^_^

My Y!M: phamthanhphuc3108


 
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 98212
 Date: 04/03/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oh nice to meet you

 
 Reply: adam3108
 member
 REF: 98230
 Date: 04/06/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
My's email address: phamthanhphuc3108@yahoo.com.vn

See u late !!!!


(^_^)


 
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 98232
 Date: 04/06/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i don't chat on yahoo, i chat on myspace...

 
 Reply: huythuan
 member
 REF: 98259
 Date: 04/12/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi LINH NGUYEN!


 
 Reply: huythuan
 member
 REF: 98260
 Date: 04/12/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
GLAD TO MAKE FRIEND TO U!
U'RE VIETNAMESS?
AND U CAME THERE TO LEARN MORE?
OH. WELL PERSON?
WHERE ARE U STUDING AT AMERICA?
U DONT KNOW CHAT ON YAHOO?
SKY SPCE??
PALTALK ? DO U KNOW/
NICE TO MEET U!


 
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 98265
 Date: 04/12/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oh hi ,i know how to chat on yahoo,but i use to chat on myspace.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group