englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> TRO CHOI XEP CHU

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cainheo
 member
 ID 15327
 Date: 06/09/2007


TRO CHOI XEP CHU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

What are these words?

1. D O P N
2. S E T A M R
3. O M U N A I N T
4. A O N C E
5. L I L H
6. A S E
7. E I R V R
8. O S T E F R
9. H A E B C
10. E A L T W L F R
11. A E K L
12. E S T D E R
13. L V A E L Y
14. OWODS

(NOI VE GEOGRAPHY)


gp kiến
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 93194
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi cainheo,
Chữ số 10 thiếu "A" ...

1. P O N D
2. S T R E A M
3. M O U N T A I N
4. O C E A N
5. H I L L
6. S E A
7. R I V E R
8. F O R E S T
9. B E A C H
10. W A T E R F A L L
11. L A K E
12. D E S E R T
13. V A L L E Y
14. W O O D S


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group