englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Đố tri cy n ba con ơi!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: sweetmylove
 member
 ID 14708
 Date: 03/11/2007


Đố tri cy n ba con ơi!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cc bạn đon thử xem nh!!!
1) This is fruit. It have much thorns, green outside, yellow inside.
2) this is fruir. It's orange outside, orange inside, it's oval, hard and brittle.
3) This look like star but not star.


gp kiến
 Reply: thuyanhgov
 member
 REF: 90823
 Date: 03/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
My answer is:
1. Jack Fruit or Durian
2. Momordicar
3. Star Fruit/Carambola


 
 Reply: sweetmylove
 member
 REF: 90862
 Date: 03/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1) This is Durian. You right.
2) You wrong.
3) More


 
 Reply: phamthihuong
 member
 REF: 90910
 Date: 03/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
3,starfish(sao bien)

 
 Reply: imrosa
 member
 REF: 90965
 Date: 03/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2, mango

 
 Reply: sweetmylove
 member
 REF: 91033
 Date: 03/22/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
That right! happy to you
everybody
thank you so much


 
 Reply: lovecat
 member
 REF: 91284
 Date: 04/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi! I have some question for you, please.
1. It's pink. It sames a heart.
2. It's green. It has some milk.
3. It has aroma very spicail. It sames breadfruit


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group