englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> how many ? d(*_*)b

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: uglygirl
 member
 ID 13638
 Date: 09/13/2006


how many ? d(*_*)b
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A mother and father have six sons and each son has one sister. How many people are in that family?


gp kiến
 Reply: votruc
 member
 REF: 87994
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
THERE ARE NINE PEOPLE IN FAMILY

 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88001
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
My answer is 14

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88005
 Date: 09/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I think, there are 9 people in that family because:
- They have six boys
- And one oldest sister
- One mother
- One father
That's all.

Uglygirl, Is it right?


 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 88009
 Date: 09/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
yes, the answer is 9
both of you votruc and phucpt are right
hi hi hi....it's so great.


 
 Reply: linh1982
 member
 REF: 88418
 Date: 10/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think have 20 member in family

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group