englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> A song which I post in the August revolution day!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoantt
 member
 ID 17674
 Date: 08/19/2009


A song which I post in the August revolution day!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I think it's a nice song. Although I only understand its sound.
If u dont mind, Help me understand the lyrics of it, please! thanks a lot

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9rJ01jwQ59
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group