englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> I Miss You Like Crazy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: davidlay
 member
 ID 17590
 Date: 07/09/2009


I Miss You Like Crazy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

I used to call you my girl
I used to call you my friend
I used to call you the love
The love that I never had
When I think of you
I don't know what to do
When will I see you again

I miss you like crazy
Even More than words can say
I miss you like crazy
Every minute of every day
Girl I'm so down when your love's not around
I miss you, miss you, miss you
I miss you like crazy
You are all that I want
You are all that I need
Can't you see how I feel
Can't you see that my pain's so real
When I think of you
I don't know what to do
When will I see you again.


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99508
 Date: 07/10/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

東方神起 / Choosey Lover


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99509
 Date: 07/10/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Band:東方神起
The song :miss you


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group