englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> nghe nhac miễn ph hok tốn tiền n

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: susan
 member
 ID 16337
 Date: 11/05/2007


nghe nhac miễn ph hok tốn tiền n
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I'll always remember
It was late afternoon
It lasted forever
Anh ended to soon
You were all by yourelf
Staring up at a dark gray sky
Anh I was changed

Chorus
In places no one would find
All your feelings so deep inside
It was then that I realized
That forever was in your eyes
The moment I saw you cry

It was late September
Anh I'd seen you before
You were always the cold one
But I was never that sure
You were all by yourelf
Staring up at a dark gray sky
I was changed
Chorus
I wanted to hold you
I wanted to make it go away
I wanted to know you
I wanted to make your everything, all right
I'll always remember...
It was late afternoon
Chorus 2xs Out

IF YOU COME BACK
gp kiến
 Reply: susan
 member
 REF: 96876
 Date: 11/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ai cần dịch ra tiếng việt lin hệ tại đy


 
 Reply: kakapham
 member
 REF: 97113
 Date: 11/22/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dịch hộ tớ lun đi!!thanks!!!!!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group