englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Jambalaya - Johnny Russe

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 14615
 Date: 02/21/2007


Jambalaya - Johnny Russe
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Song: Jambalaya



Lyric :

1. [d]goodbye joe, me gotta go, me oh [a]my oh
Me gotta go pole the pirogue down the [d]bayou
My yvonne, the sweetest one, me oh [a]my oh
Son of a gun, well have good fun on the [d]bayou

Chorus:
[d]jambalaya, a-crawfish pie and-a file [a]gumbo
cause tonight Im gonna see my machez a[d]mio
Pick guitar, fill fruit jar and be [a]gay-oh
Son of a gun, well have big fun on the [d]bayou.

2. instrumental verse (country fiddle solo)

3. [d]thibodeaux, fontainbleau, the place is [a]buzzin
Kinfolk come to see yvonne by the [d]dozen
Dress in style, go hog wild, me oh [a]my oh
Son of a gun, well have big fun on the [d]bayou.

Repeat chorus

4. instrumental verse (country fiddle solo)

Final chorus:
[d]jambalaya, a-crawfish pie and-a fillet [a]gumbo
cause tonight Im gonna see my machez a[d]mio
Pick guitar, fill fruit jar and be [a]gay-oh
Son of a gun, well have big fun on the b[d]ayou.
Son of a gun, well have big fun on the b[d]ayou.
Son of a gun, well have big fun on the b[d]ayou.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group