englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> You're my lucky star

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 14759
 Date: 03/21/2007


You're my lucky star
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
 Wish a lucky star will fall upon you

...and make your wishes come true
You are my lucky star


In life you've helped me get really farYou are my lucky star


I know God sent you here for me from afarYou are my lucky star


My best friend is also what you are


. . .


I'm so happy that I have you  in my life!

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group