englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> NHo cac ban lam gium may bai voi minh dang gap lam

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: violetking1
 member
 ID 14422
 Date: 01/14/2007


NHo cac ban lam gium may bai voi minh dang gap lam
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I (to get)...... hold of some money, enough for Tony to go off for a couple of ears". "You (to raise)...... all that money by doing your own housework?" "No, of couse not." "Milly, what you (to be) ..... up to? What you (to do)?" "I (to sell)...... the house." "But what's Tony going to say? You (to tell) ....him?" " Why should he care? He's young." "Why you (not to tell).... him?"

gp kiến
 Reply: sontiny
 member
 REF: 89847
 Date: 01/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I (to get)...... hold of some money, enough for Tony to go off for a couple of years". "You (to raise)...... all that money by doing your own housework?" "No, of couse not." "Milly, what you (to be) ..... up to? What you (to do)?" "I (to sell)...... the house." "But what's Tony going to say? You (to tell) ....him?" " Why should he care? He's young." "Why you (not to tell).... him?"

1 will get
2 are going to raise or will raise (prediction)
3 are you up
4 are you going to do (future plan)
5 am going to sell (future plan)
6 are going to tell (future plan)
7 wont you tell


 
 Reply: violetking1
 member
 REF: 89848
 Date: 01/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you very much!
That's very kind of you.


 
 Reply: hoangphuong
 member
 REF: 89875
 Date: 01/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban co the chi cho minh biet lam the nao ban biet duoc thi cua cau truc cau k? co cach gi de minh nhan biet duoc tung cau truc trong mot cau k? chi cho minh voi


 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 89887
 Date: 01/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chiu ci ny bạn phải đọc sch nhiều v thực hnh nhiều, sau 1 thời gian bạn sẽ thấy được điều đ. Mnh chả c b quyết g, chỉ c cần c b thng minh. Ngy no cũng luyện th n sẽ nhớ v n sẽ l của mnh

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group