englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> adj + prepostion + V-ing

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: fantasylovely
 member
 ID 14192
 Date: 12/08/2006


adj + prepostion + V-ing
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Accustomed to : quen với
Essential to : cần thiết cho
Opposed to : phản đối về
Used to : Quen với
Afaid of : sợ
Ashamed of : hổ thẹn về
Capable of : c khả năng
Fond of : thch
Hopeful of : hy vọng về
Proud of : hnh diện về
Tired of : chn nản
Excited about : ho hức về
Sorry about : hối tiếc về
Worried about : lo u về
Dissappointed in(with): thất vọng về
Interested in : quan tm tới
Successful in : thnh cng về
Bored with : chản nản với
Intent on : kin quyết về
Responsible for : c trch nhiệm với
Surprised at : ngạc nhin về
Tired from : mệt nhọc về


gp kiến
 Reply: fantasylovely
 member
 REF: 89081
 Date: 12/08/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
xin lỗi cc bạn...Minh đ c găng chnh sửa cho đẹp để c thể dễ hiểu nhưng khi vo lại ra thể ny...hix ...hix


 
 Reply: nguyendinhdung
 member
 REF: 89217
 Date: 12/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
English is essential to all people.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group