englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> adj + prepostion + V-ing

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: fantasylovely
 member
 ID 14191
 Date: 12/08/2006


adj + prepostion + V-ing
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Accustomed to : quen với Excited about : ho hức về
Essential to : cần thiết cho Sorry about : hối tiếc về
Opposed to : phản đối về Worried about : lo u về
Used to : Quen với
Dissappointed in(with): thất vọng về
Afaid of : sợ Interested in : quan tm tới
Ashamed of : hổ thẹn về Successful in : thnh cng về
Capable of : c khả năng
Fond of : thch Bored with : chản nản với
Hopeful of : hy vọng về Intent on : kin quyết về
Proud of : hnh diện về Responsible for : c trch nhiệm với
Tired of : chn nản Surprised at : ngạc nhin về
Tired from : mệt nhọc về


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group