englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Sinh Ngữ Club >> help me to find a suitable word for the sentences below SOS

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: blackrose
 member
 ID 14129
 Date: 11/30/2006


help me to find a suitable word for the sentences below SOS
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1.We were ... in traffic for over an hour.
2.I hate being ... at home all day.
3.I got... on the first question.


gp kiến
 Reply: nguyendinhdung
 member
 REF: 89219
 Date: 12/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I got mistake in the first question.

 
 Reply: thangfo
 member
 REF: 89651
 Date: 01/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I think the suitable word is "stuck"!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group