englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Bai tap Anh kho' kinh nguoi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: gaanh
 member
 ID 17284
 Date: 11/08/2008


Bai tap Anh kho' kinh nguoi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.
1) I couldn't understand him eventhough I listened carefully.
-> No matter .................................................................
2) They won't be able to come on Sunday
-> I will be ....................................................................


gp kiến
 Reply: cuulep
 member
 REF: 98996
 Date: 11/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1. No matter How carefully I listened, I couldn't ...
2. (sạo lại chả lin quan g tới I ở đy nhỉ?:D)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group