englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> 4th nine weeks test project ( please giup do )

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dragonfable001
 member
 ID 16985
 Date: 05/15/2008


4th nine weeks test project ( please giup do )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
here is the paper 3 question
Avoiding fragment and run-ons. Define a fdragment and a run-ons. Write at least 2 examples of each, and then write a correction for each example. Find at least 1 example of a fragment and a run on in a newspaper, magazing or cut out. Include the fragment and run on with a correction to each. total 2 definitions 3 fragment 3 run on and 6 correcttly written sentences.
please give me the definition about fragment and run on.
tim giup minh du lieu cua frament and run on sentence
can gap please now


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group