englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Hi Everybody

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: linh1982
 member
 ID 13911
 Date: 10/23/2006


Hi Everybody
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
My name's Linh . I was born in 1982.Now, Im working at Korea Company In Dong Nai. Random i found this web i thinked it very good. Nice to meet everybody. have a good day all everybody. bye.....bye....bye

gp kiến
 Reply: wendy
 member
 REF: 88432
 Date: 10/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nice to see you, have a good day

 
 Reply: suachuahp
 member
 REF: 89726
 Date: 01/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I think your job very good . You very lucky . nice too meet you ,too . Have a good day friend

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group