englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> help me improve writting skill

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: storm123
 member
 ID 17200
 Date: 09/06/2008


help me improve writting skill
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
i study english very bad. anybody can give me some advives to improve my english

gp kiến
 Reply: songkien
 member
 REF: 98857
 Date: 09/14/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hello There,

I know tons of people know English very well in this site. You want to improve your writing, you just write it here and cc anh chị khc are more than happy to help you.
Good Luck

SOng Kien


 
 Reply: holiti
 member
 REF: 98911
 Date: 10/08/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
if you want to improve your english,you had better learn hard .when you do not understand, let ask everyboby,they will help you

 
 Reply: tomato009300
 member
 REF: 98913
 Date: 10/08/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
we're friends here so we are happy to help you !!
cứ pt bi ln đi, mấy mnh sẽ zp bạn !!hjhj


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group