englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> help me!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kimtuyen85
 member
 ID 17185
 Date: 08/27/2008


help me!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I study English badly. Tell me how to learn English well.

gp kiến
 Reply: kollein
 member
 REF: 98816
 Date: 08/27/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think you should already and now you're so well!

 
 Reply: holiti
 member
 REF: 98878
 Date: 09/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
to learn english well, you have to pracite much

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group