englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> I'm a new member!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: yenminh1
 member
 ID 16800
 Date: 02/21/2008


I'm a new member!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
In your opinion, what skills and qualifications should a bank staff in Vietnam acquire in post- WTO period?

gp kiến
 Reply: canhdan
 member
 REF: 99929
 Date: 02/28/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I don't know what you want to do?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group