englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> Welcome to my pretty world

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namthao
 member
 ID 15247
 Date: 05/31/2007


Welcome to my pretty world
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Deleted

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92747
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
teen cung hok biet' nhưng
who is thr girl who never wnat a private room, namthao?
but i think your homeown is very peaceful
,beautyful place,i suppose!


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92763
 Date: 06/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Please you had better tell me who is.
Cm ơn đ reading
see you sometimes


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92786
 Date: 06/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i'm afraid. i could be silly if i were wrong

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group