englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> Khi Lảnh Tụ nói . . . . .

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: namthao
 member
 ID 15130
 Date: 05/25/2007


Khi Lảnh Tụ nói . . . . .
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chào các Bạn,
Trong trang Web nầy, thỉnh thoăng tôi có viết một vài bài bằng tiếng Anh, dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh và đôi khi viết một vài bài bằng tiếng Việt. Dù tôi có viết những ǵ, nhưng vẩn không ngoài mục đích cũa trang Web nầy, hoặc nói một cách khác tôi luôn có một mục đích để trao dồi sinh ngư cùng các bạn. Trong sự t́nh cờ tôi đă đọc được một đoạn tranh cải của cựu Tổng thống Bill Clinton và Senator Dole khi hai người đang vận động ứng cử tổng thống Hoa kỳ ở nhiệm kỳ hai của tổng thống Clinton.
Đây là nguyên văn final thought của cựu thổng thống Clinton:

"Mr. Senator Dole, in my personality, I like you, but we saw the world diffent ways, so I have to go for it."

Xin các bạn hăy suy nghĩ và cho biết Mr. Clinton liked or not liked Mr. Dole? Nhớ là viết lên đây cho các bạn khác biết về ư nghỉ của các bạn tại sao bạn nghỉ như vậy. Các bạn có thể viết bằng tiếng Anh or Việt tuỳ ư.
Thân Ái.


góp ư kiến
 Reply: chemnt
 member
 REF: 92256
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear namthao,
For my opinion, Mr Clinton didn't like Mr Dole. Guese why? It was in his words.
Is this right?


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92275
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Chemnt,
First, thank you for your idea. You know when I study mathematics, I have to remember equations, and if I could not remember it, I would not solve a problem.
In English, it doesn't have any an equation, but it works sometimes as an equation. For example: in connection 2 sentences together, "but" on a second sentence means opposition against a first sentence. " Mr. Senator Dole, in my personality, I like you, but we saw the world different way . . ." Rewriting: "Mr. Senator Dole, in my personality, I do not like you . . . . ."
Do not ask me why because it's just an equation.

Good Luck


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group