englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Phn biệt Too/so v either/neither

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: duytuan1992
 member
 ID 20236
 Date: 01/14/2015


Phn biệt Too/so v either/neither
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tiếp tục những bi viết về những kiến thức cơ bản trong tiếng anh, bi ny nội dung về Too/so v either/neither. Mục đch chnh l gip cc bạn đang luyện thi đại học tiếng anh nắm chắc những kiến thức nền tảng.
Hai cặp từ TOO/SO v EITHER/NEITHER rất thường được dng trong văn viết (verbal) cũng như văn ni (non-verbal). Tuy nhin, nhiều khi cc bạn vẫn bị nhầm lẫn cch dng cc từ ny v vị tr của cc từ ny trong cu. Chng ta hy cng tm hiểu v học cch nhận biết dấu hiệu để sử dụng cc từ ny cho chnh xc nh, năm nay đề luyện thi thpt quốc gia tiếng anh m c phần ny th hay :D
Về cơ bản, TOO/SO, EITHER/NEITHER tất cả đều c chung nghĩa l cũng, nhưng EITHER/NEITHER mang nghĩa phủ định, tức l cũng khng
I. TOO/SO: cặp ny chỉ dng cho cu mang nghĩa khẳng định.
- TOO: dng cuối cu.
+ A: I LOVE YOU. (anh yu em)
+ B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yu anh)
- SO: lun đứng đầu cu v n phải mượn trợ động từ ph hợp đi liền sau n v đứng liền trước chủ ngữ.
VD 1:
+ A: I LOVE ENGLISH. (ti yu thch tiếng Anh)
+ B: SO DO I.(ti cũng vậy) (do cu A ni dng hiện tại đơn phải động từ thường, do đ trợ động từ l DO cho chủ ngữ l I)
VD 2:
+ A: I AM A STUDENT. (ti l sinh vin)
+ B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai ti cũng vậy). (do cu người ni trước dng AM, nn phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER BROTHER, l danh từ số t)
VD 3:
+ A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (ti đ học trường L Hồng Phong)
+ B: SO DID I. (ti cũng vậy) (v cu người ni trước dng th qu khứ đơn, nn trợ động từ tương ứng đặt sau SO phải l DID)
II. EITHER/NEITHER: cặp ny chỉ dng trong cu mang nghĩa phủ định
- EITHER: đứng cuối cu.
A: I DONT LIKE FISH. (ti khng thch c)
B: I DONT, EITHER. (ti cũng khng)
- NEITHER đứng đầu cu, mượn trợ động từ, trợ động từ đứng liền sau NEITHER v đứng liền trước Chủ ngữ.
A: I DONT LIKE FISH. (ti khng thch c)
B: NEITHER DO I. (ti cũng khng)
Dưới đy l 1 số bi tập đơn giản cho cc bạn lm luyện thi đại học tiếng anh
III. Bi tập
Ex1: Put so and too in the blanks.

1. Ali speaks French well and ..does her brother.
2. Chris can ski, I can
3. They`ve a color TV, Mary have..
4. We live in a small flat,do they
5. Mary didn`t know the answer to the teacher`s question,did Tom
6. Tom plays chess well, ..does Minh
7. Mr.Nam didn`t win the race. Mr.Trang didn`t.
8. My wife can`t play the piano,.can her sister
9. She wore a green coat yesterday, ..wore Bill.
10. Lan doesn`t like sweets, does Huong

Ex 2: Rewrite the followed using so too either neighther.
1. I have told you, and ( Your father )
2. She hasnt bought a glass of water, and (WE )
3. What you eat is healthful, and ( WHAT YOU DRINK)
4. None of my friends has come, and ( YOU)
5. She can never drive a car, and (WE )
6. I dont think you can do it, and ( MY MOTHER)
7. My mother thinks they will come soon, and (I )
8. What he has done is encouraging, and ( YOUR WORK)
9. The reason why he has passed the exam is unknown, and ( HE)
10. We like him, and (YOU)
Ex 3. Điền thm Too, So, Either, Neither vo chỗ trống:
1. I am a student, and Mary is, _________ .
2. I am twenty, and _______ is Peter.
3. My sister can swim and _________ can I.
4. We can sing, and _________ can they.
5. Peter likes tea, and I do, ________ .
6. We play tennis, and ________ do they.
7. I can cook. I can, ________ .
8. I drink coffee. ________ do I.
Too/so v either/neither l một mảng ngữ php tương đối đơn giản trong bi thi đại học. V vậy, cc bạn nn cố gắng luyện tập để được điểm tối đa khi đề bi cho c lin quan đến phần ny. Chc cc bạn 97 luyện thi thpt quốc gia tiếng anh thật tốt.

http://luyenthidaihoctienganh.com
gp kiến
 Reply: duytuan1992
 member
 REF: 105404
 Date: 01/21/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
pro no lm đi, học dốt ngại lm qu :D

 
 Reply: bigdream010
 member
 REF: 105419
 Date: 01/22/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
qu dễ, để mai mnh lm cho m xem :))

 
 Reply: phutruong
 member
 REF: 105428
 Date: 01/23/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks nh, đng ci mnh cần

 
 Reply: dreamhigh
 member
 REF: 105462
 Date: 01/25/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ex1: 1-so, 2-too, 3-too, 4-so, 5-so, 6-so, 7-too, 8-so, 9-so, 10-so, đng ko nhỉ:-?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group