englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> correct these following sentences:

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: zerry
 member
 ID 16774
 Date: 02/07/2008


correct these following sentences:
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. There is nothing to say between you and I
2. He writes like I do.
3. Nobody was in the house but I
4. He went from Paris till Saigon
5. I like to wander along the street bordered by shady trees.
6. It rains heavily during you sleep.
7. I do not like her because her voice.
8. He told me to step in his room.
9. He is killed by a sharp sword.
10. I have learned English since three months.


gp kiến
 Reply: ngoin
 member
 REF: 97899
 Date: 02/09/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1. you and me
2. tớ nghĩ cu ny đng chứ. bạn l as thay cho like phải khng? Mnh thấy cn tuỳ vo ngữ cảnh nữa.
3.but me
4.to Saigon
5.with shady trees
6.while you sleep / during your sleep
7.because of her voice
8.step into
9. bạn l Killed with phải khng? thỉnh thoảng mnh vẫn thấy người ta dng cả By lẫn with cng một nghĩa vẫn được. Mnh thực sự chưa r l liệu cc quy tắc của hai giới từ ny đng cho tất cả hay cn tuy trường hợp.
10.For three months


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group