englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> ve viec su dung cac cau bi dong

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: zerry
 member
 ID 16773
 Date: 02/07/2008


ve viec su dung cac cau bi dong
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh đang thắc mắc khi no sử dụng : is+ vpp
or was+vpp
Bạn c thể giải thch gim mnh ko? V cho vd minh họa.Thanks


gp kiến
 Reply: ngoin
 member
 REF: 97900
 Date: 02/09/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn c thể hỏi r hơn nữa được khng? Mnh chưa hiểu cu hỏi

 
 Reply: vyvyvy
 member
 REF: 97910
 Date: 02/11/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
vpp la gi nhi ?

 
 Reply: tuuyen
 member
 REF: 97922
 Date: 02/13/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
la verb past participle

 
 Reply: kisutoan
 member
 REF: 97930
 Date: 02/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo mnh đy chnh l cu bị động ở dạng th hiện tại đơn v qu khứ đơn

thng thường đề yu cầu đổ sang dạng cu bị động ;
bạn xem cu ny ở th g trước ci đ:
S+am/is/are+pp ( nếu th hiện tại đơn)
trong cu động từ chia ở cột 1 , hoặc c từ now, usually,often...
s+was/were+pp
trong cu động từ chia ở cột 2 , hoặc c cc từ ago, yesterday,last...


 
 Reply: zerry
 member
 REF: 97949
 Date: 02/17/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cam on nhiu nha ban

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group